KIAF
2022
KIAF 2022 Main Documentary Film (60s)
KIAF SEOUL 2022
KIAF PLUS 2022
KIAF 2022 (Korea International Art Fair 2022) Main Documentary Film
Wooson Gallery (KIAF 2022)
Sun Gallery (KIAF 2022)
The Page Gallery (KIAF 2022)
2021
Arario Gallery (KIAF 2021)
Gallery Hyundai (KIAF 2021)
Esther Schipper Gallery (KIAF 2021)
KIAF 2021 (Korea International Art Fair 2021) Main Documentary Film
Kukje Gallery (KIAF 2021)
Gladstone Gallery (KIAF 2021)
Perrotin Gallery (KIAF 2021)
VSF Gallery (KIAF 2021)
Tang Contemporary Art Gallery (KIAF 2021)
Peres Project Gallery (KIAF 2021)